مجتمع فنی پیوند داده ها
  • 3
  • 8
  • 10
  • 11
  • hefazat
  • modirfanni
  • eyd
  • liftdesigner

مجتمع آموزشی پیوند داده ها


  • آزمون سازمان فنی وحرفه ای

  • نتایج آزمون

تقویم آموزشی

تکنسین فنی آسانسور (فشرده)
مهلت ثبت نام تمام شد
شروع كلاس 20/02/1397
پايان كلاس 15/04/1397
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره 60ساعت
دوره تکمیلی آسانسور(آخرهفته)
مهلت ثبت نام 30/02/1397
شروع كلاس 03/03/1396
پايان كلاس 28/04/1397
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره 90ساعت
سیستمهای حفاظتی
مهلت ثبت نام 31/02/1397
شروع كلاس 05/03/1397
پايان كلاس 25/04/1397
زمان برگزاری (16الی 20)
مدت دوره 45روز(فشرده)
مدیرفنی آسانسور
مهلت ثبت نام تمام شد
شروع كلاس 14/10/1396
پايان كلاس 29/10/1396
زمان برگزاری 24ساعت
مدت دوره فشرده
کولرگازی-اسپیلت
مهلت ثبت نام 31/02/1397
شروع كلاس 20/03/1397
پايان كلاس 22/04/1397
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره یکماه
سیستمهای گرمایشی(پکیج)
مهلت ثبت نام 31/02/1397
شروع كلاس 10/03/1396
پايان كلاس 22/04/1397
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره یکماه
پله برقی
مهلت ثبت نام تمام شد
شروع كلاس 08/02/1397
پايان كلاس 12/02/1397
زمان برگزاری 14الی20
مدت دوره 25ساعت
کابینت سازی 
مهلت ثبت نام 31/02/1397
شروع دوره
13/03/1397
پايان دوره
26/05/1397
زمان برگزاری روزهای فرد
مدت دوره 70ساعت